REKRUTACJA

Kierunki kształcenia

 

 

 

 

Rekrutacja 2023/2024

Przed złożeniem dokumentów:

kup białą teczkę z gumką – A4 /na dokumenty/

wydrukuj wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji

skompletuj dokumenty wymienione w załącznikach do wniosku

wydrukuj i wypełnij opis teczki

naklej opis teczki na jej pierwszą stronę

Wzory dokumentów do wydrukowania

Dokumenty

opis białej sznurowanej teczki składanej do szkoły

oświadczenie woli podjęcia nauki

oświadczenie o rezygnacji ze szkoły

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

oświadczenie, że drugi z rodziców zna dalszą drogę edukacyjną dziecka (wypełniamy w przypadku braku podpisu jednego z rodziców na wniosku, np. rodzic za granicą, mieszka w innym mieście, itp.)

Wypełnić czytelnie drukowanymi literami!!!

Kryteria rekrutacji 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych

  • Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =35 pkt.
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.

Przeliczanie stopni na punkty

stopień

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

www.men.gov.pl/REKRUTACJA