REKRUTACJA

Dokumenty do pobrania

 

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należy umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.

 

Gdzie może pracować technik informatyk?

Absolwent kierunku technik informatyk, ma wiele możliwości zatrudnienia – może podjąć pracę niemal w każdej firmie, gdzie używa się do pracy komputerów. To profesja, która sprawdzi się w punktach serwisowych, działach IT, w obsłudze i administrowaniu siecią, przy projektowaniu stron i administrowaniu nimi, sklepach komputerowych i wielu innych. Informatycy podejmują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych. Mogą szukać pracy również w:

 • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
 • wydawnictwach i drukarniach,
 • studiach telewizyjnych i filmowych,
 • ośrodkach obliczeniowych,
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego.

Technik informatyk, najczęściej znajduje zatrudnienie w firmach z sektora IT, dużych korporacjach lub działach informatycznych różnych przedsiębiorstw. Absolwent tego kierunku, może również otworzyć własną działalność gospodarczą i oferować usługi informatyczne lub dystrybuować sprzęt komputerowy.

 

Kryteria rekrutacji 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych

 • Technikum 4 letnie na podbudowie gimnazjum,

 • Technikum 5 letnie na podbudowie szkoły podstawowej

 

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z : języka polskiego, matematyki, I przedmiotu do wyboru, II przedmiotu do wyboru;
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego;
 • szczególne osiągnięcia ucznia;
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem;
 • aktywność społeczna W pierwszej kolejności przyjmowani do szkoły są laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =35 pkt.
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt.
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW

GIMNAZJUM

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia gimnazjum

z wyróżnieniem

7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie

rozszerzonym

Nie przelicza się

Przeliczanie stopni na punkty

stopień

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

www.men.gov.pl/REKRUTACJA