Stypendium szkolne

Szanowni Państwo

W dniach 01 – 13 września 2021 można składać wnioski do stypendium szkolnego MOPS. Warunkami uzyskania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna rodziny, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528,00 zł netto. Wszystkie wnioski i dokumenty do wypełnienia dostępne są w załącznikach. Należy złożyć wszystkie dokumenty wymienione we wniosku jako załączniki. Proszę pamiętać, że jeśli składają Państwo wniosek również na dzieci nie uczęszczające do naszego technikum, potrzebne są dodatkowe zaświadczenia, że dziecko uczęszcza do szkoły. Stypendium szkolne MOPS dotyczy dzieci podlegających pod MOPS Częstochowa.

 W roku szkolnym 2021/2022 można również składać wnioski o zasiłek rodzinny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności lodowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu lub podjęciu nauki

– dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego

– dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

– oświadczenie wnioskodawcy

Załączniki:

Zaświadczenie o dochodach-ETAT

Wniosek_Zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Wniosek_Stypandium_szkolne 2021_2022

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych

Zaświadczenie zajęcia W-f

Oświadczenie_osoby_praca_dorywcza2021_2022

Oświadczenie _osoby_dochód_ryczałt 2021_2022

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2021_2022

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym