Stypendium szkolne

Szanowni Państwo

Stypendium Szkolne 2022/2023
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto. Powyższa pomoc kierowana jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.
Wypełnione kompletne wnioski proszę składać od 1 – 14 września 2022 w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. W przypadku rodzeństwa ucznia proszę o dostarczenie zaświadczenia ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do danej placówki.
W przypadku uczniów będącymi uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźca oraz dokumentu o nadanym numerze pesel.
Wszystkie wnioski dostępne w załącznikach.
 
Zasiłek Szkolny
W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki,
2. dokumenty potwierdzające fakt wystąpienia zdarzenia losowego,
3. dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia,
4. oświadczenie wnioskodawcy.
Załączniki w formacie pdf: