Stypendium szkolne

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej dla uczniów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy) w formie:
 
1. Stypendium szkolne – refundacja kosztów poniesionych na cele edukacyjne na podstawie imiennych faktur (faktury od lipca 2023 r.)
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest kryterium dochodowe do 600 zł netto na osobę w rodzinie,
776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej – pod uwagę brane są dochody rodziny ucznia za miesiąc sierpień 2023 r. Do dochodu nie wlicza się świadczenie wychowawcze 500 +.
 
Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z wnioskiem oraz wymaganą dokumentacją, szczególnie z wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć są opisane we wniosku o stypendium szkolne.
 
Ostateczny termin złożenia u pedagoga lub w sekretariacie szkoły wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją  to 14 wrzesień 2023 r.
 
O przyznanie stypendium szkolnego można się ubiegać tylko raz w roku we wrześniu.
 
2. Zasiłek szkolny –  z powodu nagłego zdarzenia losowego tj. nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej  rodziny ucznia.
 
O zasiłek szkolny można się ubiegać w ciągu całego roku szkolnego w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.
 
Załączniki: